Kurlar Yükleniyor...
Turizm sektörü Yeşil Mutabakata hazırlanıyor
ÇEVRE

Turizm sektörü Yeşil Mutabakata hazırlanıyor

İşte yeşil mutabakat kriterleri

FİKRİ CİNOKUR- Turizmdays.com –Türk turizm sektörü Yeşil Mutabakata uyum için ’Türkiye Sürdürülebilir Turizm Endüstri Kriterlerini’ (TR-I) belirledi. Yapılan denetimler sonucu büyük çoğunluğu Antalya olmak üzere Türkiye’da 200’den fazla otelin Yeşil Mutabakat uygulamalarına hazır olduğu öğrenildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından Türk turizm sektörünün Yeşil Mutabakat uygulamalarına hazırlanması için ’’Türkiye Sürdürülebilir Turizm Endüstri Kriterleri (TR-I)’’ belirlendi.

Konaklama tesislerinin Yeşil Mutabakata hazırlanması amacıyla kriterlerin uygulanması konusunda otellerin talebi üzerine yetkili kurumlar tarafından denetimler yapıldı.

Denetimlerde büyük çoğunluğu Antalya olmak üzere Türkiye’de 200’den fazla otelin Yeşil Mutabakata uyum konusunda ’’Türkiye Sürdürülebilir Turizm Endüstri Kriterleri’’ne uygun olduğu belirlendi.

Turizmdays.com’un ulaştığı ’’Türkiye Sürdürülebilir Turizm Endüstri Kriterleri’’ Sürdürülebilir yönetim, Sosyo-ekonomik etkiler, Kültürel etkiler ve Çevresel etkiler olmak üzere 4 ana başlıkta yer aldı.

Kriterler (TR-I), Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) öncülüğünde tüm sektörle ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği ile hazırlandı.

Kriterler, her büyüklükteki işletmenin daha sürdürülebilir olması için temel yönergeler olarak hizmet eder ve işletmelerin Türkiye turizminin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunmasını amaçlıyor.

Kriterler, Türk toplumunun, ziyaretçilerin, sektörün ve turizm yatırımcılarının sürdürülebilir turizm ilke ve uygulamaları konusunda farkındalığını artırmaya yardımcı olacak.

-Paris İklim Anlaşması ve Avrupa Yeşil Mutabakat

Sürdürülebilir turizm sağlayıcılarını tanımak için etkili tanıtım ve pazarlamaya yönelik bir çerçeve olarak hizmet verecek olan kriterler aynı zamanda sürdürülebilir turizm ve çeşitli çevre etiketleri çerçevesinde Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’ndan ve Avrupa Yeşil Mutabakatı’ndan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesine de katkıda bulunacak.

-Kriterler zorunlu uygulanacak

Büyüyen dünya turizm pazarında kriterler, sürdürülebilir turizm ürünleri çerçevesinde Türkiye’nin rekabetçiliğini artırarak daha fazla pazara erişim olanağı sağlamaya yardımcı olacak. Hem ziyaretçiler hem de seyahat acenteleri için sürdürülebilir turizm uygulamalarını benimseyen işletmelerin seçiminde rehberlik sağlayacak.

Bu kriterlerin uygulanması Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türk turizm sektörü için zorunlu hale getiriliyor.

-Konaklama tesisleri için kriterler

Kriterlere göre, etkili bir sürdürülebilir yönetim sisteminde işletme, büyüklüğüne ve kapsamına uygun, çevresel, sosyal, kültürel, ekonomik, kalite, insan hakları, sağlık, güvenlik, risk ve kriz yönetimi konularını ele alan ve sürekli iyileştirmeyi yönlendiren uzun vadeli bir sürdürülebilirlik yönetim sistemi uygulanması isteniyor.

Yerel/Bölge toplumunun sosyal ve ekonomik faydalarının en üst düzeye çıkarılması ve olumsuz etkilerin en aza indirilmesi amaçlanan kriterlere göre, işletme, yerel/bölge altyapısı ve sosyal halk gelişimi için girişimleri aktif olarak destekleniyor. Girişimlere örnek olarak eğitim, öğretim, sağlık ve sanitasyon ve iklim değişikliğinin etkilerini ele alan projeler verilebilir.

Yerel /Bölge sakinlerine, yönetim pozisyonları da dahil olmak üzere, istihdam ve ilerleme için eşit fırsatlar sunulmaktadır. İşletme mal ve hizmet satın alırken ve sunarken mevcut ve yeterli kalitede yerel/bölgesel ve uygun fiyat tedarikçilerine öncelik veriyor.

Kriterlere göre, yerel/Bölgesel girişimciler, işletme, yerel/bölge girişimcileri yerel/bölgenin doğasına, tarihine ve kültürüne dayanan sürdürülebilir ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve satışında destekleniyor.

İşletme, özel korumalı gruplar ve diğer savunmasız gruplara yönelik ticari, cinsel veya başka herhangi bir istismar veya tacize karşı bir politika uygulayacak.

Fırsat eşitliğinde de işletme, ayrımcılık yapılmaksızın yönetim pozisyonları da dahil olmak üzere istihdam olanakları sunacak. Çalışma haklarına saygı duyacak, güvenli ve emniyetli bir çalışma ortamı sağlayacak ve çalışanlara en az asgari ücret ödeyecek. Çalışanlara düzenli eğitim, deneyim ve ilerleme fırsatları sunulur.

Topluma hizmet faaliyetleri kapsamında ise işletmenin faaliyetleri, işletmeye komşu topluluklara yiyecek, su, enerji, sağlık veya sanitasyon gibi temel hizmetlerin verilmesini tehlikeye atmayacak.

Yerel/Bölgesel geçim kaynakları bölümünde ise işletmenin faaliyetleri, arazi ve su kaynakları kullanımı, geçiş hakkı, ulaşım ve barınma dahil geçim kaynaklarına yerel erişimi olumsuz etkilemeyecek.

Kültürel mirasın korunmasını içeren bölümlerin de yer aldığı kriterlerde kaynakların korunması, enerji ve su tasarrufu, çevre kirliliği gibi bölümlerde yer alıyor.

Kriterlerin bazıları şöyle:

‘’Çevreye duyarlı satın alma satın alma politikaları, mallar, yiyecek, içecek, inşaat malzemeleri ve sarf malzemeleri dahil olmak üzere çevresel açıdan sürdürülebilir tedarikçiler ve ürünlere öncelik verir.

İşletme, atıkları en aza indirmek için gıda dahil sarf ve tek kullanımlık malların satın alınmasını dikkatle yönetir.

Enerji tasarrufu: Enerji tüketimi türe göre ölçülür ve toplam tüketimi en aza indirmek için adımlar atılır. İşletme, yenilenebilir enerji kullanımını arttırmak için çaba göstermektedir

Su tasarrufu: Su riski değerlendirilir, su tüketimi türe göre ölçülür ve genel tüketimi en aza indirmek için adımlar atılır. Su temini sürdürülebilirdir ve çevresel akışları olumsuz etkilemez. Yüksek su riski olan alanlarda, şartlara göre su yönetim hedefleri belirlenir ve takip edilir.

İşletme tarafından kontrol edilen tüm kaynaklardan önemli sera gazı emisyonları tanımlanır, mümkün olduğunda hesaplanır ve bunlardan kaçınmak veya en aza indirmek için prosedürler uygulanır. İşletmenin kalan emisyonlarının dengelenmesi teşvik edilir.

Taşımacılık: İşletme, nakliye gereksinimlerini azaltmaya çalışır ve müşteriler, çalışanlar, tedarikçiler ve kendi operasyonlarında daha temiz ve kaynak açısından daha verimli alternatiflerin kullanılmasını aktif olarak teşvik eder.

Atık su: Gri su dahil olmak üzere atık su etkili bir şekilde arıtılmakta ve yerel/bölge halkına veya çevreye olumsuz bir etkisi olmaksızın sadece güvenli bir şekilde yeniden kullanılmaktadır veya serbest bırakılmaktadır.

Katı atık: Gıda atığı da dahil olmak üzere atık ölçülür, atığı azaltma, azaltmanın mümkün olmadığı durumlarda yeniden kullanma veya geri dönüştürme mekanizmaları mevcuttur. Herhangi bir atık bertarafının yerel/bölgedeki nüfus veya çevre üzerinde olumsuz bir etkisi yoktur.

Zararlı maddeler: Pestisitler, boyalar, yüzme havuzu dezenfektanları ve temizlik malzemeleri de dahil olmak üzere zararlı maddelerin kullanımı en aza indirilir, mümkünse zararsız ürünler veya işlemlerle ikame edilir. Kimyasalların tüm depolanması, kullanımı, taşınması ve atılması gerektiği gibi yönetilir.

Kirliliğin en aza indirilmesi: İşletme, gürültü, ışık, yüzey akışı, erozyon, ozon tabakasını incelten maddeler ile hava, su ve toprak kirleticilerden kaynaklanan kirliliği en aza indirmek için uygulamalara sahiptir ve bunları uygular.

Biyoçeşitliliğin, ekosistemlerin ve peyzajın korunması: İşletme, kendi mülkünün uygun yönetimi yoluyla biyolojik çeşitliliğin korunmasına destek olur ve katkıda bulunur. Doğal korunan alanlara ve biyolojik çeşitlilik değeri yüksek alanlara özellikle dikkat edilir. Doğal ekosistemlerdeki herhangi bir rahatsızlık en aza indirgenir, verilen zararlar rehabilite edilir ve koruma yönetimine telafi edici katkılar sunulur.

İstilacı türler: İşletme istilacı türlerin ortaya çıkmasını önlemek için önlemler alır. Yerli türleri, özellikle doğal alanlarda, mümkün olan yerlerde peyzaj ve restorasyon için kullanılır.

Doğal alanlara ziyaretler: İşletme, olumsuz etkileri en aza indirmek ve ziyaretçi memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak için doğal alanlara ziyaretlerin yönetimi ve tanıtımı için uygun yönergeleri izler.

Yaban hayatı etkileşimleri: Serbest dolaşımdaki yaban hayatı ile etkileşimler, kümülatif etkiler de dikkate alınarak, bahsi geçen hayvanlar ve vahşi yaşamdaki nüfusun canlılığı ve davranışı üzerindeki olumsuz etkileri önlemek üzere yayılmacı olmayan ve sorumlu bir yönetim anlayışı çerçevesinde sürdürülmektedir.

Hayvan sağlığı ve refahı: Yetkili ve uygun şekilde donanımlı kişiler dışında, yerel/bölgesel ve uluslararası yasalara uygun olarak düzenlenmiş faaliyetler haricinde hiçbir vahşi hayvan türü edinilemez, yetiştirilemez veya esir tutulmaz. Tüm vahşi ve evcil hayvanların barınma, bakım ve kullanımı en yüksek hayvan refahı standartlarını karşılamaktadır.

Yaban hayatı avcılığı ve ticareti: Yaban hayatı türleri, kullanımlarının sürdürülebilir olmasını ve yerel/bölgesel ve Uluslararası yasalara uygun olmasını sağlayan düzenlenmiş bir faaliyetin parçası olmaları dışında avlanamaz, toplanamaz, tüketilmez, sergilenmez, satılmaz veya ticari faaliyetlere konu edilmez.

 

Yayın Tarihi
11.10.2022
Bu Haber İçin Yorum Yapın
NOT: E-Mail adresiniz web sitemiz üzerinde yayınlanmayacaktır.
CAPTCHA Image
Bu habere ilk yorumu yazan siz olun.

Çerez Kullanımı

Kullandığımız çerezler hakkında bilgi almak ve haklarınızı öğrenmek için Çerez Politikamıza bakabilirsiniz.

Daha Fazla